AX Forms · AX Tutorial · Dialog Form Tutorial · Form Tutorial

Hướng dẫn: Tạo một form đơn giản sử dụng SimpleListDetails trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Hướng dẫn: Tạo một form đơn giản sử dụng SimpleListDetails trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Advertisements